Administrare cimitire

PA110043

Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din din 31 august 2010, a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către SC Pieţe Prest SA a activităţilor privind:

- construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare şi a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor;

- amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament;

- amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice şi a locurilor de agrement;

- organizare şi exploatarea activităţilor de coşerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice;

- amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată.

Taxele pentru exploatarea pieţelor agroalimentare, a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, a Bazei de agrement Ostroveni, a parcărilor publice cu plată, pentru prestarea serviciilor funerare, precum şi taxa de vizitare a grădinii zoologice şi cea de acces la WC-urile publice au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 31.03.2011.

Cimitirele care fac parte din domeniul public al municipiului Rm. Vâlcea sunt: Cimitirul Sf. Ioan (Calea lui Traian nr. 100A) şi Cimitirul Cetăţuia (Calea lui Traian nr. 216). Înfiinţarea de noi cimitire pe domeniul public, extinderea sau desfiinţarea celor existente se aprobă de către Consiliul Local, cu respectarea prevederilor legale, la propunerea executivului Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea.

Concesionarea locurilor de înhumare din cimitire aparţine domeniului public local şi au următoarele regimuri juridice:

· Public - pot fi concesionate, la cerere, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83 din 31.03.2011.

· Privat – pot fi supuse regimului juridic comun şi pot fi transmise prin acte juridice între persoanele în viaţă sau pentru cauza de moarte.

Pentru înhumări în locurile de veci sunt necesare urmatoarele acte:

· certificat de deces;

· adeverinţă pentru înhumare;

· act de deţinere loc care poate fi : chitanţă de cumpărare loc, act, contract donaţie, certificate de moştenitor.

Locurile de înhumare care aparţin domeniului public pot fi concesionate pe o durată de 7 ani sau pe o perioadă de 25 de ani. Actul de concesionare conferă titularului drept de folosinţă asupra locului de înhumare, cu condiţia ca persoana decedată pentru care se emite actul să fi avut domiciliu stabil în municipiul Rm. Vâlcea. Dovada se va face cu adeverinţa de înhumare unde este menţionat ultimul domiciliu.

Lucrările subterane gen capelă, mausoleu, monumente vor putea fi începute numai după obţinerea unei autorizaţii emise conform Legii 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

Prestarea serviciilor funerare asigură întreaga gamă de lucrări şi servicii, precum lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare astfel încât cerinţele populaţiei în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare.

Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor scrise ale celor interesaţi, cu plata taxelor şi a tarifelor stabilite prin hotărârea Consiliului Local. Modificarea taxelor se va face periodic în funcţie de rata inflaţiei şi evoluţia preţurilor prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea.