Anunţuri

Consiliul de Administraţie al PIEȚE PREST S.A. Râmnicu Vâlcea organizează, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu completările şi modificările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post de Director Tehnic.

Procesul de recrutare şi selectie va fi realizat de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al PIEȚE PREST S.A. Râmnicu Vâlcea.

Condiţii de participare la concurs

Candidaţii care doresc să aplice pentru postul de Director Tehnic al PIEȚE PREST S.A. - Râmnicu Vâlcea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română (scris şi vorbit);

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;

e) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în instituţii de învăţământ superior din domeniul tehnic și certificare ca responsabili tehnici cu execuția;

f)  să nu fi fost destituit dintr-o funcţie din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

g) să nu se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu exercitarea funcţiei pentru care candidează;

h) să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

i)  să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

j)  să aibă o experienţă profesională relevantă de minim 10 ani;

Concursul pentru ocuparea acestui post se va desfăşura astfel:

A. Depunerea, evaluarea și selecţia dosarelor de candidatură.

Dosarele candidaţilor care aplică pentru postul de Director Tehnic trebuie să conţină:

a)    Opis documente;

b)    Formulare:

1.     Cererea de înscriere la concurs;

2.     Declaraţii pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate;

3.     Declaraţia de interese;

c)    Documentele originale sau copii ale următoarelor documente, pe care candidatul va scrie „Conform cu originalul” şi va semna:

1.     Actul de identitate;

2.     Certificatul de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;

3.     Diploma de licenţă sau echivalentă;

4.     Documentele care dovedesc experienţa cerută (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)

5.     Cel puțin o scrisoare de recomandare de la un loc de muncă deținut în ultimii 5 (cinci) ani;

6.     Cazierul judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii dosarului;

7.     Cazierul fiscal eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii dosarului;

d)    Curriculum vitae, potrivit modelului european;

e)    Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste capacitatea de muncă a candidatului;

Această etapă este eliminatorie.

  Dosarele vor fi depuse în perioada 06.10.2017- 06.11.2017, la sediul PIEȚE PREST S.A. din Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr.3, județul Vâlcea, în zilele lucrătoare, între orele 7:30 – 16:00 (L-J) şi 7:30 – 13:30 (V).

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor fi nominalizaţi pe lista lungă elaborată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Fiecărui candidat i se va comunica rezultatul obţinut la finele acestei etape. De asemenea, candidații pot verifica rezultatul pe pagina de internet a societății la http://www.pieteprest.ro

B.      Selecţia iniţială

Competenţele evaluate în cadrul acestei etape sunt:

-   Competenţe specifice sectorului;

-   Competenţe profesionale de importanţă tehnică;

-   Competenţe de guvernanţă corporativă;

-   Competenţe sociale şi personale;

-   Experienţă pe plan local şi naţional;

-   Reputaţie personală şi profesională;

-   Independenţa;

-   Expunere politică;

-   Integritate;

-   Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;

Această etapă este eliminatorie.

La finele acestei etape, comitetul de nominalizare și remunerare va elabora lista scurtă propusă. Fiecărui candidat i se va comunica rezultatul obţinut la finele acestei etape. Rezultatul va fi publicat și pe pagina de internet a societății la http://www.pieteprest.ro

Candidaţilor de pe lista scurtă li se va cere ca în termen de maxim 15 zile de la data nominalizării pe lista scurtă să elaboreze şi să depună declaraţia de intenţie, elaborată conform prevederilor H.G. nr. 722/2016. Declaraţiile de intenţie se vor depune în plic închis şi sigilat purtând inscripţionate numele şi prenumele candidatului la Registratura PIEȚE PREST S.A. Râmnicu Vâlcea în timpul programului de lucru al societății.

C.      Selecţia finală

Această etapă constă în:

a.    Evaluarea declaraţiei de intenţie;

b.    Interviu de selecţie finală.

Această etapă este eliminatorie.

Interviurile de selecţie finală se vor desfăşura la sediul Piețe Prest S.A. din Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr.3.

Fiecărui candidat i se va comunica rezultatul obţinut la finele acestei etape și se vor publica și pe pagina de internet a societății la http://www.pieteprest.ro

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie

al PIEȚE PREST S.A. Râmnicu Vâlcea

Renga Veronica

Attachments:
Download this file (Anunt selectie director tehnic.pdf)Anunt selectie Director Tehnic[Anunt selectie Director Tehnic la PIETE PREST S.A.]434 kB