Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Administrare piete
Construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare şi a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor
Curaţenie stradală
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice
Mobilier Stradal
Montat şi întreţinere mobilier stradal
Material săditor
Producerea şi comercializarea produselor agroalimentare şi material săditor

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II - CONCESIONAREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE

CAPITOLUL III - CONDIŢII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE

CAPITOLUL IV - ÎNHUMAREA, DESHUMAREA ŞI TRANSPORTULPERSOANELOR DECEDATE

CAPITOLUL V - PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII PRIVIND ORDINEA ÎN CIMITIRE

CAPITOLUL VII - DISPOZIŢII FINALE

 

CAP.I. Dispozitii generale

Art.1. (1) Prin cimitir, in acceptiunea prezentului Regulament, se intelege locul special amenajat si dotat, destinat inhumarii, exhumarii, reinhumarii persoanelor decedate, cu respectarea dispozitiilor sanitare si antiepidemice legale.

(2) Cimitirele care fac parte din domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea sunt : cimitirul Sf. Ioan si cimitirul Cetatuia. Administrarea respectivelor cimitire se face de catre operatorul caruia i s-a delegat gestiunea acestui serviciu de organizare si functionare a cimitirelor denumit in continuare operator.

Art.2. Infiintarea de noi cimitire pe domeniul public, extinderea sau desfiintarea celor existente se aproba de catre Consiliul Local, cu respectarea prevederilor legale, la propunerea executivului Primariei Municipiului Rm. Valcea.

Art.3. (1) Terenul apartinand fiecarui cimitir va fi sistematizat si impartit de catre operator in careuri, randuri si figuri, delimitate de alei de acces, respectandu-se actualele locuri de inhumare.

(2) In interiorul spatiilor delimitate conform alin. 1 se gasesc locurile de inhumare. Aceastea vor avea dimensiunile maxime de 2,5 x 1,4 m, cu intervale intre ele de 0,3 – 0,5 m, necesare pentru circulatie, ingrijirea locurilor, care vor fi numerotate si grupate pe figuri. Dimensiunile prevazute in acest regulament nu afecteaza dimensiunile locurilor de inhumare stabilite prin prevederi anterioare.

Art.4. Careurile, randurile si figurile vor fi numerotate pentru a fi usor de identificat si se va intocmi o evidenta a locurilor de inhumare.

Evidenta va fi tinuta de administratorul cimitirului intr-un registru special intocmit in acest scop si inregistrat in RUD, care va cuprinde:

• Identificarea locului de inhumare si suprafata acestuia;

• Numele si prenumele detinatorului locului de inhumare;

• Actul in baza caruia se detine locul de inhumare (de concesiune sau proprietate);

• Datele de inceput si de sfarsit ale perioadei de concesionare;

• Persoanele inhumate si data inhumarii acestora.

Art.5. Operatorul va delimita zona in care au fost inhumate cadavre umane ale persoanelor care au suferit de boli contagioase, la solicitarea institutiilor abilitate in domeniu.

Art.6. Intretinerea cimitirelor apartinand domeniului public local, concesionarea locurilor de inhumare, restaurarea lucrarilor si asigurarea serviciilor specifice se efectueaza de catre operator.

CAP.II. Concesionarea locurilor de inhumare

(Atribuirea locurilor in folosinta)

Art.7. (1) Locurile de inhumare din cimitirele apartinand domeniului public local au urmatoarele regimuri juridice:

A. Public – putand fi concesionate, la cerere, in conditiile prezentului regulament.

B. Privat – fiind supuse regimului juridic comun si putand fi transmise prin acte juridice intre vii sau pentru cauza de moarte.

(2) Pentru locurile de inhumare mentionate la alin.1. Lit. B detinatorii acestora trebuie sa-si dovedeasca drepturile prin acte juridice.

Art.8. Locurile de inhumare apartinand domeniului public pot fi concesionate:

A. pe termen de 7 ani;

B. pe termen de 25 ani.

Actul de concesionare confera titularului acestuia dreptul de folosinta asupra locului de inhumare, cu conditia ca persoana decedata pentru care se emite actul sa fi avut domiciliul stabil in municipiul Rm.Valcea. Dovada se va face cu adeverinta de inhumare unde este mentionat ultimul domiciliu.

Actul de concesionare confera titularului acestuia dreptul de folosinta asupra locului de inhumare si nu permite donarea si transmiterea acestuia unei terte persoane.

Art.9. Locurile de inhumare pot fi concesionate pe termen de 7 ani sau 25 ani numai dupa decesul unei persoane, cu posibilitatea de prelungire.

Art.10. Ultima inhumare pe locurile atribuite in folosinta pe durata de 25 ani se va face cu cel putin 7 ani inainte de expirarea acestei durate cu exceptia cazurilor in care s-a aprobat prin reconcesionare prelungirea dreptului de folosinta de catre administratia cimitirelor.

Art.11. Atribuirea in folosinta a locurilor de inhumare se face in ordinea numerica a acestora, prin act de concesionare eliberat de catre operator, dupa plata taxelor de concesionare stabilite prin hotarare a Consiliului Local.

Art.12. (1) Operatorul va putea concesiona locuri de inhumare pe durata de 25 ani, amenajate cu doua cripte de inhumare suprapuse sau fara astfel de amenajari.

(2) Titularii dreptului de folosinta a locurilor de inhumare pe durata de 25 ani mentionate la alin.1 vor suporta, in afara taxelor de concesionare, si contravaloarea criptelor.

Art.13. (1) Unei persoane i se poate atribui pe durata de 25 ani numai un singur loc de inhumare; daca inainte de expirarea perioadei de 7 ani, aceleasi familii ii decedeaza un membru, cea de-a doua concesiune se face pe 7 ani.

(2) Concesionarea aceluiasi titular a unui alt loc de inhumare pe durata de 25 ani este nula de drept si atrage incetarea dreptului de folosinta asupra locului respectiv.

Art.14. In locurile de inhumare vor putea fi inhumati titularii dreptului de folosinta, sotii acestora, precum si ascendentii si descendentii lor, cu acordul titularului dreptului de folosinta.

Art.15. Operatorul va putea aproba acordarea folosintei gratuite pe durata de 7 ani a locurilor de inhumare, persoanelor fizice lipsite de posibilitatea de a plati taxa de concesionare, in baza unei anchete sociale intocmite de Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Rm. Valcea.

Art.16. Taxele de concesionare a locurilor de inhumare stabilite prin hotararea Consiliului Local vor fi actualizate ori de cate ori este nevoie.

Art.17. (1) Dreptul de folosinta asupra locurilor de inhumare inceteaza in urmatoarele situatii:

a. la expirarea duratei de folosinta;

b. cand titularul dreptului de folosinta renunta la acest drept in favoarea operatorului;

c. in cazurile prevazute la art. 13, paragraful 2;

d. inainte de expirarea duratei de folosinta, in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a locurilor de inhumare si a lucrarilor funerare.

Se considera parasite locurile unde nu exista nici un semn funerar (cruce, gard, candela, imprejmuire, plantatii). O data pe an operatorul va constata la fata locului care morminte nu corespund din punct de vedere al intretinerii si va fi intocmit un proces verbal de constatare. Aceste consemnari se comunica in scris concesionarilor la ultimul domiciliu cunoscut sau prin presa locala. In cazul in care concesionarul nu se prezinta in termen de 90 zile de la comunicarea scrisa, operatorul va lua masuri de curatire a mormantului si pe cale de consecinta dreptul de concesionare inceteaza.

e. in cazul neachitarii taxei de intretinere aprobata de Consiliu Local timp de 3 ani consecutiv, operatorul va incunostiinta in scris, la ultimul domiciliu cunoscut sau prin presa locala pe titularii dreptului de folosinta despre incetarea acestui drept;

f. titularul a decedat fara a avea mostenitori.

Art.18. Pentru cazurile prevazute la art.17, alin.1, litera d), e) nu se restituie taxa de concesionare.

In cazul in care dreptul de concesionare a locurilor de inhumare a incetat potrivit art.17 si pe aceste locuri exista lucrari funerare, fostii titulari sunt obligati sa le desfiinteze in termen de 90 zile pe cheltuiala lor, iar in caz contrar acestea vor fi desfiintate de catre operator si materialele rezultate vor fi valorificate de aceasta cu aceeasi destinatie.

Art.19. Nu vor putea fi desfiintate fara acordul organelor competente, lucrarile funerare care fac parte ori ar putea face parte din patrimoniul cultural national.

Art.20. Titularii dreptului de concesionare a locurilor de inhumare au obligatia de amenajare si intretinere a acestor locuri, a lucrarilor funerare existente, asigurandu-le un aspect cat mai ingrijit.

CAP.III. Conditii de executare a lucrarilor funerare

Art.21. Se pot executa urmatoarele lucrari funerare:

• la locurile de inhumare concesionate pe o durata de 7 ani; se pot executa insemne, borduri sau imprejmuiri din materiale existente pe plan local;

• la locurile de inhumare concesionate pe o durata de 25 ani se pot executa lucrari subterane constand in cripte de 2 locuri; insemne, borduri sau imprejmuiri.

Art.22. Este interzisa orice lucrare in afara limitei locului concesionat sau cumparat, administratorul fiind obligat sa impiedice executarea unor astfel de lucrari, iar cand situatia o impune va solicita sprijinul conducerii societatii.

Art.23. (1) Este interzisa depozitarea in cimitir a materialelor de constructii.

(2) Prepararea betoanelor si stingerea varului se va face in locurile stabilite de administratia cimitirelor.

(3) La locul constructiei se va duce materialul pregatit si numai in cantitatile necesare.

Art.24. Lucrarile supraterane gen capela, mausoleu, monumente, vor putea fi incepute numai dupa obtinerea unei autorizatii emisa conform Legii 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

Construirea fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia atrage sanctionarea, anularea autorizatiei si masurile stabilite potrivit legii pentru asigurarea disciplinei in constructii.

Art.25. Lucrarile funerare definite in art.24 vor putea fi incepute numai dupa obtinerea unei autorizatii de construire si vor fi executate pe baza de deviz, de catre persoane care au calificarea corespunzatoare profilului acestor lucrari, iar termenul de valabilitate al autorizatiei este de maxim 6 luni.

Art.26. Lucrarile in cimitire prevazute la art. 21 vor fi executate de catre operator, contra cost. In situatii cu totul speciale se pot executa astfel de lucrari funerare si de alte societati specializate in astfel de lucrari dar numai in baza unui aviz dat de catre operator. Lucrarile de amenajare la locurile de inhumare vor putea fi incepute numai dupa obtinerea avizului, pentru care va fi achitata taxa stabilita prin Hotararea Consiliului Local.

Art.27. Pamantul rezultat din sapatura si resturile de orice natura, rezultate ca urmare a lucrarilor de constructie se transporta de catre operator la rampa de gunoi a municipiului, iar contravaloarea acestor servicii se suporta de catre detinatorul locului de inhumare, conform taxelor stabilite prin hotarare a Consiliului Local.

Art.28. In autorizatia de construire si in avizul de constructie pentru executarea de lucrari se va stabili intervalul de timp in care lucrarea trebuie terminata.

Art.29. La executarea lucrarilor de amenajare, in cimitire se vor proteja mormintele si constructiile invecinate, spatiile verzi si caile de acces.

CAP.IV. Inhumarea, deshumarea si transportul persoanelor decedate

Art.30. Inhumarea persoanelor decedate se face pe baza de adeverinta de inhumare eliberata de oficiul starii civile care inregistreaza decesul pentru care se achita o taxa de inhumare aprobata de Consiliu Local.

Delimitarea locului de inhumare se face de catre operator. In cazul persoanelor decedate in alte localitati decat acea in care are loc inhumarea, aceasta se face si pe baza de autorizatie sanitara de transport care se elibereaza de centrele sanitare si antiepidemice teritoriale.

Art.31. Pentru inhumarile in locurile atribuite in folosinta pe durata de 25 ani este necesar sa se prezinte actul de concesiune, dovada gradului de rudenie cu titularul dreptului de folosinta, in cazul in care urmeaza a fi inhumate rudele acestuia prevazute la art.14.

Art.32. Pentru inhumarile in locurile de veci proprietate privata este necesar sa se prezinte actul de proprietate sau dupa caz actele de mostenire si acceptul scris al proprietarului.

Art.33. Inhumarile se pot face in gropi simple, gropi zidite sau in cavouri. Gropile simple se executa la cel putin 2 m adancime pentru inhumarile in pamant.

Art.34. In cazul in care locul de inhumare atribuit pe o durata de 25 ani se afla in folosinta mai multor titulari, inhumarea membrilor de familie prevazuti la art.14 se face cu acordul tuturor titularilor.

Aceeasi regula se aplica si in cazul locurilor de veci cu mai multi proprietari.

Art.35. (1) Mormintele nu pot fi deschise decat dupa 7 ani de la data inhumarii.

Dezhumarea persoanelor decedate (osemintelor) in vederea reinhumarii in alte locuri din cimitir sau alte cimitire se poate face numai dupa 7 ani de la data inhumarii si pe baza adeverintei eliberate in acest scop de catre operator.

(2) In mod exceptional, deshumarea persoanelor decedate se poate face si inaintea termenului prevazut la art.35, alin.1, dupa cum urmeaza:

• dupa implinirea termenului de 1 an de la data inhumarii si numai in perioada 1 noiembrie – 31 martie (conform prevederilor legale in domeniu), pe baza adeverintei eliberate de centrele sanitare si antiepidemice teritoriale, in scopul reinhumarii persoanelor decedate in alt loc de inhumare.

• Indiferent de data cand a avut loc inhumarea, pe baza dispozitiilor date potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca.

Art.36. Dezhumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu mai mult de 7 ani, precum si reinhumarea lor se poate face in tot timpul anului pe baza adeverintei eliberate in acest scop de catre operator.

Art.37. Dezhumarea sau reinhumarea se face de catre operator in prezenta unui reprezentant al persoanei decedate, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice, operatiune pentru care va achita o taxa care va fi aprobata in Hotarare de Consiliu Local.

In cazul in care la expirarea termenelor de folosinta a locurilor de inhumare, membrii familiei persoanei decedate sau reprezentantului acesteia nu au luat masuri pentru efectuarea dezhumarii, aceasta va fi facuta de catre operator dupa 60 zile de la data de cand s-a solicitat in scris celor in cauza sa procedeze la dezhumare, iar osemintele vor fi reihumate de operator in locurile stabilite de aceasta, mentionandu-se acest fapt intr-o evidenta separata.

Art.38. Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeasi localitate se face cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

CAP.V. Prestarea de servicii funerare

Art.39. Operatorul asigura intreaga gama de lucrari si servicii: lucrari de amenajare si intretinere a locurilor de inhumare astfel incat cerintele populatiei in cazul decesului unei persoane sa poata fi satisfacute cu operativitate si in conditiile corespunzatoare.

Prestarea serviciilor funerare se va face in baza solicitarilor scrise ale celor interesati, cu plata taxelor si a tarifelor stabilite prin hotarare a Consiliului Local.

Art.40. Accesul persoanelor in cimitire se va face in functie de programul afisat de operator si se va face numai pe alei. Se interzice calcatul pe morminte, monumente si alte amenajari, comportarea fiind la limita pioseniei locului sacru.

Solicitarile justificate ale concesionarului sau proprietarului in afara programului stabilit vor fi solutionate de catre operator si in acest sens se va emite un aviz.

CAP.VI. Dispozitii privind ordinea in cimitire

Art.41. Persoanele care viziteaza cimitirele sunt obligate sa pastreze linistea, ordinea si curatenia. Profanarea de morminte, distrugerea, insusirea si instrainarea oricaror obiecte sau materiale (flori, vase, cruci etc) se pedepseste conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art.42. Administratorii cimitirelor vor lua toate masurile necesare pastrarii respectului cuvenit celor decedati.

CAP.VII. Dispozitii finale

Art.43. Operatorul asigura dotarea cimitirelor cu utilitatile necesare functionarii in conditii corespunzatoare, imprejmuirea acestora precum si sistematizarea lor, tinand seama de dimensiunile locurilor de inhumare si a celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

Art.44. Mormintele si operele comemorative de razboi, ale eroilor luptei pentru eliberarea poporului si a patriei, ale eroilor revolutiei din 1989, precum si ale oamenilor de stiinta si arta aflate in cimitirele apartinand domeniului public local pot fi intretinute si ingrijite de catre operator in baza fondurilor alocate de la bugetul local aprobat de catre Consiliul Local al municpiului Ramnicu Valcea.

Art.45. Actele de concesionare si reconcesionare a locurilor de inhumare eliberate de catre „Administratia cimitirelor" pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament raman valabile.

Art.46. (1)Este interzisa taierea de arbusti, pomi si distrugerea vegetatiei fara aprobarea operatorului.

(2)Este interzisa plantarea de pomi si arbusti pe locurile de veci si de inhumare.

(3) Pomii si arbustii existenti pe locurile de veci si inhumare, care reprezinta un pericol pentru mormintele si lucrarile funerare, vor fi taiati de catre operator cu acceptul detinatorului locului respectiv, iar contravaloarea acestor lucrari va fi suportata de detinator.

Art.47. Obiectele declarate monumente de arta pot fi reparate, modificate sau demolate numai dupa obtinerea avizului de demolare sau a avizului de constructie, conform legii 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

Art.48. (1) Contravaloarea lucrarilor de intretinere a cimitirelor se stabileste prin hotarare a Consiliului Local si este obligatorie atat pentru concesionari, cat si pentru proprietari (tarif intretinere).

(2) Pentru solicitarea de adeverinte privind situatia faptica a locurilor de inhumare necesare la instantele de judecata sau notariate, beneficiarii vor achita la operator o taxa aprobata de Consiliului Local al Municipiului Rm Valcea.

Art.49. Modificarea acestor taxe se face periodic in functie de rata inflatiei si evolutia preturilor prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ramnicu Valcea.

Art.50. Inhumarile din necesitate vor fi scutite de taxe ( de exemplu cele ale persoanelor decedate si abandonate in spitalele din municipiul Ramnicu Valcea).

Art.51. (1) Veteranii de razboi si vaduvele de razboi, precum si persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, beneficiaza de scutirea de la plata taxei pentru intretinerea cimitirelor (taxa de salubrizare), in coformitatea cu prevederile legii nr. 44/1994, republicata privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si Decretului – Lege nr.118/1990, reactualizat si republicat in 30.09.2009, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 06 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, orice modificare ulterioara a legii urmand a se aplica in mod corespunzator.

(2) Veteranii si vaduvele de razboi persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice precum si cele persecutate din motive politice, de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri beneficiaza de un loc de inhumare gratuit pe o perioada de 7 ani in conformitate cu prevederile legii nr. 44/1994 republicata, privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la data de 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice si Decretul - Lege nr. 118/1990 republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, orice modificare ulterioara a legii urmand a se aplica in mod corespunzator.

(3) Persoanele care au obtinut titlurile prevazute de Legea 341/2004 privind recunostiinta fata de eroi – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989 conform articolelor 3 alin (1) lit b si art. 4 alin (1) beneficiaza de un loc de inhumare gratuit pe o perioada de 7 ani.

Art.52. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, in sensul executarii de constructii fara autorizatie, va atrage sanctiunile prevazute de Legea 50/1991 privind autorizatia constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, constructiile urmand a fi demolate de catre operator.

Art.53. (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenzi stabilite prin hotarare a Consiliului Local.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre salariatii din cadrul operatorului, nominalizati prin dispozitie a Directorului General. Pentru lucrarile funerarii executate fara autorizatie de constructie sau cu nerespectarea acesteia, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre salariatii abilitati de legea 50/1991.

(3) Pentru lucrarile funerare executate fara aviz de constructie sau cu nerespectarea acestuia, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentantii operatorului aprobati prin dispozitia primarului.

Art.54. La intrarea in vigoare a prezentului Regulament isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor apartinand domeniului public al municipiului Rm.Valcea aprobat prin HCL 105/26.07.2001.

Informatii Utile